ძირითადი მიგნებები ინდიკატორების მიხედვით

ცალკეული რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების ეფექტიანობა